Актуализация към версия 7.6.39.56 от 24.03.2021

Корекции във версия 7.6.39.56

За S-Office ERP:

 • Визуализация на име с поле "Представител" в заглавни данни- след запис и отваряне на редакция липсваше визуализация- отработено;
 • Отработен казус с наследяване на анекси;

За S-Account серия:

 • Вложен алгоритъм за валидация на ЕИК номера от Северна Ирландия и Великобритания за отчетна година 2021, при създаване на ДДС дневници през S-Account серията;
 • Бутон "Фиксиране на заглавни данни"- отработен бъг, при който активирането на бутон "Фиксиране" не запазваше предварително въведените данни при създаване на нов документ от същия тип.

Актуализация към версия 7.6.38.50 от 01.03.2021

Във връзка с промени в данъчното законодателство за 2021г., и нови функции в софтуерните продукти от марката S-Office, е публикувана нова версия за всички продукти. 
Промените включват: 

 • Корекция на данъчни периоди;
 • Допълнителни номенклатури за Интрастат декларации;
 • По-бързо зареждане на документите и по-бърза работа с големи списъци Контрагенти в документите;
 • Отразени промени в данъчното облагане с VAT кодове XI.

АИКБ иска предвидима и съобразена със световните тенденции среда за електронна търговия

   

   Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска предвидима и съобразена със световните тенденции среда за електронна търговия. Единствено така българските компании ще бъдат конкурентни. Това стана ясно по време на проведената от НАП кръгла маса на тема „Електронната търговия в България – перспективи и възможности. Фискални и потребителски аспекти“.


   „За нас е важно да се даде възможност за онлайн, софтуерна фискализация чрез директно обръщение на търговския софтуер към сървъри на НАП или на доверени независими посредници. Тази алтернативна форма на фискализация трябва да се дефинира така, че да е достъпна за всички фирми, извършващи електронна търговия, включително и тези, които извършват и производствена дейност или физическа търговия“, заяви Паско Пасков, експерт в АИКБ, член на работната група по софтуерна фискализация към НАП и управител на „Степ-Софт Алианс“ ЕООД. “Електронната търговия става основен търговски канал за все по-голяма част от фирмите, и всякакви регулации за нея трябва да поставят българския бизнес в конкурентно предимство, а не в неизгодна позиция.”


   Според АИКБ все по-голям дял от търговския оборот на бизнеса преминава през електронна търговия и е необходимо НАП да работи за подобряване на средата, като даде възможност на българския бизнес да бъде конкурентен. Решението е изграждане на предвидима и съобразена с последните тенденции в търговията среда, която дава възможност да използване на електронни пари, криптовалути и други платежни средства, които постепенно изместват парите в брой.

 

Повече информация може да получите тук

 

S-Office / Степ-Софт - Важна информация за промени в Наредба Н-18

 

Уважаеми потребители на продуктите на Степ-Софт, 

Както Ви осведомихме в края на месец януари при последния бюлетин по темата, в Наредба Н-18 предстои да бъдат въведени множество промени, както и да бъде удължен отново срока за нейното влизане в сила.  

През последната седмица, представители на бизнеса, включително и аз като представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), участвахме в серия ежедневни срещи с НАП, на които се дискутираха нерешени казуси в Наредбата, под формата на проект за НИД, който не е публикуван официално, но може да бъде намерен в Интернет. 

Предстои публикуване на текстовете на проекта на сайта strategy.bg, но най-съществените промени, за които се споразумяхме, са следните: 

 1. При посочване на фискалния бон на номер на първичен счетоводен документ (Фактура, КИ, или др.), в който са описани стоките поотделно с име, ед. цена и количество, ще е допустимо фискалния бон да съдържа само сумарния оборот по данъчни групи (без необходимост да се изброяват отново стоките по редове).
   
 2. Става възможно издаването на бонове за частично плащане, като във фискален ред се посочва само сумата на плащането, а в коментарни редове се отпечатва информация за стоките, за които се прави частичното плащане (което предотвратява проблеми при суми, за които е трудно да се определи каква част от количествата на всяка стока са заплатени).
   
 3. Увеличава се срока за автономна работа на ФУ (без връзка към сървърите на НАП), от 24 на 72 часа. Дава се възможност, при срив в мрежите на мобилните оператори, или в сървърите на НАП, който продължава повече от 72 часа, да се удължи този период със заповед на МФ. 
   
 4. Уточнява се процедурата за импортиране на информация от не-СУПТО системи в СУПТО системи (напр. от ERP в СУПТО).
   
 5. При потребителите на електронни магазини - се дава възможност при одобрените неприсъствени плащания (чрез ППП и виртуален пос) да се работи без нужда от СУПТО конектор, ако фирмата има физически магазини, но стоките, които се продават по двата канала (ел. магазин и физ. магазини) са разделени (до момента в такава ситуация СУПТО конектор беше задължителен).
   
 6. Внася се малко повече яснота в дефиницията на процес на управление на продажбите в т.19 от Допълнителните разпоредби, която дава възможност за работа с не-СУПТО софтуери след затваряне на продажбата - например, издаване на фактура или товарителница след издаване на ФБ може да се случва и в не-СУПТО софтуер (за момента това беше само неформално прието, че е допустимо)


и множество други по-дребни корекции. 

Въпреки тези стъпки за подобряване на режима на работа, остават два основни нерешени въпроса, които поставят под съществен риск работата на всеки търговец (лице по чл. 118 от ЗДДС), който ползва набор от софтуерни системи (вкл. ERP, CRM, системи за управление на складова и производствена дейност, и други): 

 • Липса на яснота по отношение на начало на продажбата - все още има възможност за широка интерпретация при проверка от представителите на НАП, кога настъпва началото на продажбата в дадена дейност, и дали съответно се ползва правилно СУПТО в дейността. Има ситуации, в които се оказва, че е нужно УНП и при издаването на документ Оферта, има и ситуации, при които е допустимо да се изчака проверката за наличност и УНП да се издаде чак след издаване на документ Потвърждение на поръчка.
   
 • Липса на ясно разграничение по отношение на СУПТО и не-СУПТО софтуери или модули на интегрирани системи - предлага се обща дефиниция, която посочва кои модули се очаква да са в СУПТО, но по същество при преценка на проверяващите от НАП може да се констатира, че управление на продажбите се случва и извън тези изброени модули, и да последват санкции за неправомерно ползване на софтуер, който заобикаля СУПТО за целите на управление на продажбите. 


Тези отворени въпроси, за чието решаване не получих подкрепа от останалите присъстващи представители на бизнеса, или разбиране от страна на НАП, са сериозна предпоставка за административен произвол и води до съществен риск от запечатване на търговски обекти и налагане на санкции.

С публикуването на проекта на НИД на strategy.bg ще бъде дадено и ново предложение за срок за влизане в сила на тези промени, който да измести съществуващите срокове от 31.07.2020.
Очакването е новите срокове да са в периода 31.01.2020 - 31.03.2020.


Поздрави, 
Паско Пасков

Промени в продукти от серия ДДС-W

Във връзка с направените промени в ЗДДС, обнародвани в ДВ 25 от 20.03.2020, в програмните продукти от серията ДДС-W са направени следните промени:

I. Дневник ПРОДАЖБИ:

 1. В списък с документи е добавен нов тип: "4=Регистър складиране на стоки изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка";
 2. В клетка "8а Код по чл.163а" в падащия списък са добавени нови кодове, свързани с данните в документ 4, както следва:

- 41 - Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
- 43 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
- 46 - Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41;
- 48 - Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС.

3. Във връзка с попълване на данните за документ 4 са въведени следните контроли:

- При липсващ или попълнен код в клетка 8а, различен от тези в т.2 излиза фатална грешка: “341 В колона 8а е необходимо да са попълнени кодове: 41, 43, 46, 48“;
- При избран код в кл.8а 43 или 46 и непопълнен VAT номер в клетка 8 (предмет на сделката) – излиза фатална грешка: „342 В колона 8 (Вид на стоката или обхват и вид на услугата) задължително трябва да е попълнено с ИН по ДДС на контрагент от друга държава членка на ЕС“;
- При попълнена сума в колона различна от колона 9(общ размер на ДО за облагане с ДДС) – фатална грешка:  „340 Само стойността в колона 9 може да е различна от 0“.


II. Дневник ПОКУПКИ:

 1. В списъка с документи е добавен нов тип: "05=Регистър складиране на стоки получени на територията на страната";
 2. В клетка "8а код по чл. 163а" в падащия списък са добавени нови кодове, свързани с данните по документ 5, както следва:

- 51- Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
- 53- Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
- 54- Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС;
- 58- Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;

3. Във връзка с попълване на информацията за документ 5 са въведени следните контроли:

- При липсващ или попълнен код в кл. 8а, различен от изброените в т.5 излиза фатална грешка: „241 В колона 8а е необходимо да са попълнени кодове: 51, 53, 54, 58“;
- При избран код 53 в кл. 8а и липсващ или невярно попълнен VAT номер в кл. 8, излиза фатална грешка: „242 В колона 8 (Вид на стоката/услугата) задължително трябва да е попълнено с ИН по ДДС на контрагент от друга държава членка на ЕС“;
- При попълнени суми в колони, различни от колона 9 излиза фатална грешка: „240 Само стойността в колона 9 може да е различна от 0“.

ВАЖНО! И за двата дневника важи правилото, че сумите на редовете за документи от тип 4 и 5 не влизат в общите суми за изчисляване стойностите в Справка - Декларация

Възможности за финансиране на бизнеса

Във връзка със извънредното положение и динамичната обстановка, получихме запитвания от наши клиенти за възможности за финансиране на проекти в сферата на ИКТ по националните и европейски програмни фондове. 

На 13.04, Министерски съвет публикува информация за разширяване на обхвата и бюджетите по програмите за насърчаване на бизнеса.

За Ваше удобство, сме обобщили информацията за такива програми, като сме посочили максимален интензитет на финансирането, минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), както и информация за допустими кандидати, дейности и разходи: 

1. Дигитализация (ОПИК 2014-2020)

 • Макс. интензитет на финансирането: 70%
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 50,000лв, макс. 391 166,00лв.
 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия, с КИД от раздел C (10,11, 13-33), J (58-63) или М 72 с минимални нетни приходи според категорията предприятие, посочени в условията за кандидатстване;
 • Допустими дейности:  1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, 2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, 3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP, CRM, МОМ, SCM, BI, 4) Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа или 5) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите;
 • Допустими разходи: разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ системи, разходи за машини и оборудване, разходи за услуги за ИКТ дейности;
 • Продължителност на проектите: до 12 месеца
 • Очаквано отваряне за кандидатстване: края на месец април
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юли
   

2. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

 • Интензитет на финансирането: до 100%
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 5,000лв (ваучери тип 1), макс20,000 лв (ваучери тип 2);
 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия, с КИД от раздел C (10,11, 13-33), J (58-63) или М 72;
 • Допустими дейности: Ваучер тип 1: Уеб сайтове и платформи. Ваучер тип 2: Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси; Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси; Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси. Допустимо е финансиране само за услуги, без доставка на хардуер. Не са допустими разходи за SaaS системи (software-as-a-service);
 • Допустими разходи: разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ системи, разходи за услуги за ИКТ дейности;
 • Продължителност на проектитедо 9 месеца
 • Очаквано отваряне за кандидатстване: края на месец април
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юни-юли 
   

3. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия (ОПИК 2014-2020)

 • Интензитет на финансирането: 70% (микро и малки), 60% (средни), 50% (големи) извън югозападен район, 45% (малки), 35% (средни), 25% (големи) в югозападен район;
 • Интензитет на финансирането (при схема "de minimis"): 70%
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 100,000лв, макс500,000лв (микро и малки), 750,000лв (средни), 1,000,000лв (големи);
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, с минимум приключени три финансови години;
 • Допустими дейности: внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, в рамките на приоритетните области по ИСИС;
 • Допустими разходи: Разходи за инвестиции (придобиване и въвеждане) на ИКТ системи, разходи за услуги за консултации и ИКТ дейности;
 • Продължителност на проектите: до 9 месеца
 • Срок за кандидатстване: 31.04
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юни
   

4. Норвежки финансов механизъм

 • Интензитет на финансирането: 50% (извън югозападен район), 25% (в югозападен район);
 • Интензитет на финансирането (при схема "de minimis")85%;
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 200,000 евромакс. 1,000,000 евро;
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, с минимум приключени три финансови години;
 •  Допустими дейности: развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии; разработване на „зелени” стоки и услуги; разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”. Насърчава се изпълнението на проекти в партньорство между фирми в Норвегия и България;
 • Допустими разходи: разходите за персонал; пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта; разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване; разходите за консумативи и материали; покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Срок за кандидатстване: 04 юни 2020г. 13:00ч;
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юли
   

5. Национален иновационен фонд (НИФ)

 • Интензитет на финансирането: 70% (за заплати на персонал), 50% (инструменти и оборудване), 10% (разходи за външни услуги), 50% от стойността на бюджета за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие, с бонуси при определени условия, до 80% макс. интензитет;
 • Макс. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 500,000лв;
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия;
 • Допустими дейности: развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии; разработване на „зелени” стоки и услуги; разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”. Насърчава се изпълнението на проекти в партньорство между фирми и/ли научни институти с 15% допълнително финансиране;
 • Допустими разходи: разходи за персонал, разходи за инструменти и оборудване за начислените амортизационни отчисления, разходи за външни услуги, разходи за материали и консумативи, разходи за командировки в чужбина;
 • Продължителност на проектите: до 18 месеца
 • Очаквано отваряне за кандидатстване: месец май 
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юли 
   

6. Фонд условия за труд (ФУТ)

 • Интензитет на финансирането: 30%
 • Макс. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 100,000лв
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, с минимум приключени три финансови години;
 • Допустими дейности / разходи: разходите за персонал; пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта; разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване; разходите за консумативи и материали; покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Продължителност на проектите: 12 месеца
 • Срок за кандидатстване: програмата е отворена, до изчерпване на средствата
   

7. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа 

 • Интензитет на финансирането: до 100%
 • Макс. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 50,000лв
 • Допустими кандидати: микро, малки, или средни предприятия, с КИД от раздел C (10,11, 13-33), J (58-63) или М 72;
 • Допустими дейности / разходи: за предоставяне на услуги от страна на инвестиционен посредник за подготовка/изготвяне на проспект за емитиране на ценни книжа или за пласиране на ценни книжа в страната и чужбина; 
 • Продължителност на проектите: 9 месеца
 • Срок за кандидатстване: програмата е отворена, до 15.10.2020 г. 16:30 ч.​


Степ-Софт има опит както като бенефициент, така и като доставчик на продукти и услуги при изпълнение на проекти по ОПИК и НИФ. 

При нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте да изпратите имейл или да ползвате нашата тикет система. При нужда от връзка по телефона, може да ни намерите на 02/971-1690.

S-Office: Важни новини във връзка с Наредба Н-18

Уважаеми потребители на продуктите на Степ-Софт, 

Предлагаме на Вашето внимание важни новини, във връзка с 

1. На 29.3.2019 МФ/НАП официално обнародва промените в Н-18 в Държавен вестник №26/2019. В окончателния вариант, измененията касаят и отложения срок за подмяна на ФУ, когато се ползва софтуер за управление на продажбите. Така формулирани, промените означават: 

 • За всички Ваши търговски обекти, в които в момента се ползва S-Office за управление на продажбите, срок за въвеждане на СУПТО е 30.09.2019. Внимание: Получихме сигнали, че представители на НАП / оперативен контрол, ангажирани с проверката за подновяване на касови апарати в обекти без софтуер, са направили предписания за смяна на фискалните устройства и в обекти, в които има софтуер. Няма никакво основание за това. При проверка от фискален контрол в обекта и устни "забележки" в посока да смените фискалните си устройства в някакъв друг срок настоявайте за писмен Протокол за проверката и точно описание на предписанието  от фискалните инспектори и основанието на което са направени.
 • Всички Ваши търговски обекти, в които в момента не се използва S-Office за управление на продажбите, но има фискално устройство (касов апарат), то е трябвало да бъде подменено до края на месеца (31.03.2019). В случай, че желаете да получите лиценз за софтуер за тези обекти (за да се отложи и за тях обновяването на ФУ), и съответно да предвидим и тях при внедряване на СУПТО модул до септември месец, моля, свържете се с нас при първа възможност. 

2. Степ-Софт има регистрация за софтуера S-UpTo под №53 в списъка на НАП. Благодарение на софтуерния модул, на клиентите на Степ-Софт ще бъде достъпна възможността за интеграция със системите от платформата S-Office, вкл. S-Office ERP, S-Trade, S-Motor, S-Food Production и др.

Допълнителна информация може да получите на уеб-адрес: www.s-upto.bg

3. С колегите от БАРБС (Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер) обединихме усилия в посока изясняване на изисквания на Н-18, чрез стартиране на платформата https://n-18.info/. На страницата може да разгледате актуални теми и отговори на въпроси, а след регистрация - да получите отговор и на Вашите въпроси. Разбира се, може да потърсите и специалистите на Степ-Софт директно на 02 / 971-1690.

С пожелание за успешен бизнес, 

Паско Пасков
Управител
Степ-Софт

Степ-Софт на Първа научна и бизнес конференция по Логистика и УВД

На 22 - 23.05.2019 Степ-Софт участва в Първата научна и бизнес конференция по Логистика и УВД, организирано от Катедра "Логистика и вериги на доставките" и Българска асоциация по логистика с презентация относно "Проблемни области при подготовката за работа с информационни системи и реализация на студентите в практиката", представена от г-н Паско Пасков.

 

По време на презентацията бяха дискутирани въпроси свързани с разминаването между знания и умения, необходимата комуникация и обратна връзка между работодател- академична общност, както и предложения за въвеждане на подобрения в тази насока.

Степ-Софт с лекция в УНСС

На 25 април 2018 г. представители на Степ-Софт проведоха открита лекция на „Приложение на информационните системи и технологии в логистиката" в УНСС. По време на лекцията се представиха редица базови информационни системи и технологии, както и тяхното приложение в реални компании. Особено внимание се обърна на използването на баркодове в логистиката и спазването на стандартите на GS1. Освен посочените теми студентите имаха възможност да се запознаят и с предизвикателствата на новия регламент за защита на лични данни в областта на логистиката.

 

Степ-Софт на Българо-Турския Бизнес Форум

На 02.04.2018 г. преставители на Степ-Софт участваха на Българо-Турския Бизнес Форум, на  който участниците имаха възможността да обсъдят бъдещи съвметни проекти и да обменят информация относно бизнес климата в двете държави.