Актуализиране към версия 7.6.63.119 за S-Office

1.Новости:

 • Обновени списъци във връзка с Комбинирана Номенклатура за Интрастат операции;
 • Добавен е бутон за автоматично оразмеряване на колони в резултата на справка;
   

2.Промени:

 • Променен начин за избор на цял ред в справки с вложени функции (генериране на нов документ или стартиране на каскадна/вложена справка) – изборът на ред се извършва чрез десен клик с мишката;
   

3.Корекции:

 • Коригиран проблем с позициониране на курсора при въвеждане на дата във филтри на справки;
 • Коригиран проблем при вътрешно групиране в резултата на справка, при който след корекция на филтри не изчистваше вътрешното групиране в резултата.

Актуализиране към версия 7.6.60.114 за S-Office

1.Новости:

 • Нова функция в dbreports за печат на справка по предварително настроен html;
 • Нова версия на инструмента за сваляне на актуализация – при активиране на инструмента за актуализация и избор на „Актуализиране по-късно“ сваля и записва файла за актуализация в работната папка на S-Office;
 • Нова функция в dbreports за показване и скриване на поле за въвеждане на групиращ елемент (колона);
 • Нова функционалност в dbreports за копиране на данни от редовете на справка в MS Excel – чрез задържане на клавиш Ctrl потребителят може да маркира редове или клетки, след което с Ctrl+C и Ctrl+V да постави информацията в MS Excel;
 • Нова функционалност в dbreports за търсене в поле тип autocomplete:

-за търсене може да се напише текст, по който не може да се намери елемент от списъка;

-ако списъка не е "отворен" търсенето се извършва по съвпадане в началото;

-ако списъка е "отворен" търсенето се извършва при произволно съвпадение на позицията на въведените символи в елементите на списъка.

 • Добавена възможност за изпращане на грешки по e-mail от DBReports.exe;
 • Добавен нов бутон "Подробно", чрез който се визуализира във вертикален изглед съдържанието на текущия ред. От съдържанието на редовете на вертикалния изглед може да се извършва копиране на съдържанието на клетки;
 • Нова възможност за визуализиране на изображения в резултата на справка през dbreports.exe (настройва се допълнително при поискване).

2.Промени:

 • За актуализиране на S-Office ERP не се изисква наличие на администраторски права;

3.Корекции:

 • В S-Office ERP е направена корекция във връзка с използването на временни таблици, които работят с определен тип данни;
 • В S-Office ERP е коригирана настройката за посочване на специфично филтрово условие за поле Издател в документи;
 • Отстранен е проблем със зареждане на празен списък с мултиселект филтри зададени по подразбиране;
 • Отстранен проблем с експорт в MS Excel на справки с групиране и реда за общо сумиране;
 • Коригиран проблем, при който в резултата на справка не беше възможно използването скрол бутона на мишка;

Актуализиране към версия 7.6.56.104 за S-Office

 

1.Новости:

 • Добавена възможност за смяна на изображения в диаграми;
 • Добавена възможност за филтриране в прозорец "Автоматични отстъпки" по избрана колона;
 • Счетоводство: добавена възможност за въвеждане на филтрово условие и бутони за филтриране на списъка с бланки.
 • Нов вариант на контрол на редакция в прозорец "Фирмени данни":
  • При отваряне на прозорец "Фирмени данни" са активни списъкът с имена на фирми, възможността за филтриране на списъка и бутоните "Нова" и "Редакция". Всички страници са достъпни за преглед, но полетата са заключени за редакция;
  • При активиране на бутон "Нова" в таблицата със списъка с имена на фирми се въвежда нов ред, активират се всички интерфейсни елементи за въвеждане на данни за фирма, както и бутоните в прозореца, а се деактивират - списъка с имена на фирми и филтрирането му;
  • При активиране на бутон "Редакция" се активират се всички интерфейсни елементи за редакция на данни за избрана от списъка фирма, както и бутоните в прозореца, а се деактивират - списъка с имена на фирми и филтрирането му;

 

2.Промени:

 • Разширено е полето за описание на сумиранията в "инфо-панела" на документа;
 • Увеличаване размера на падащ-списък в таб Атрибути в номенклатура "Стоки";
 • Промяна в начина на работа на функция Кредитен лимит;
 • Разширение на филтровите полета в справки;
 • Номенклатура Стоки- при отваряне на номенклатурата, основна група Стоки е разгърната по подразбиране;
 • Оптимизиране на навигатора на документи;
 • Оптимизиране на процес "Ревизии";
 • Оптимизиране за по-бързо зареждане на прозорец "Цени на стоки";
 • Оптимизиране работата на вътрешно-документни справки;
 • Оптимизация за по-бързо зареждане на документ нов или за редакция.

 

3.Корекции:

 • Направени корекции, така че таблицата с редовете на документа да е видима и промяната в резолюцията на монитора да не оказва влияние на визуализацията на документа;
 • Коригиране функцията на новия генератор на справки, така че фокусът да се предава към прозореца с документа след двоен клик върху ред от интерактивна справка;
 • Отстраняване на проблем при запис на символи единична кавичка и двойни кавички, при активирана настройка: "Обща конфигурация" --> "Системни" --> "История на справки и вход на документи";
 • Коригиране на проблем с въвеждане на нов документ след анулиране;
 • Коригиран проблем с функция "Покажи стоката" в редовете на документ;
 • Коригиране на настройки за използване на XSLT схема на настройка за активиране на документ от справка;
 • Коригиране функции на филтри, които получават параметри от друг филтър в справка.
 • Коригиране функцията за Разпределяне на разходи в документи;
 • Коригиране на проблем в счетоводството, свързан с автоматизирано попълване на стойности в клетки от редовете при различни типове документи;
 • Коригиран проблем в счетоводството, свързан с брояч за  Регистър;
 • Коригиран проблем, свързан с Copy/Paste (Ctrl+C/Ctrl+V)  на параметри във филтрови полета на справки.

Актуализиране към версия 7.6.56.59 за ДДС-W и версия 7.6.56.101 за S-Account сериите

Във връзка с промените в ЗДДС и ППЗДДС по отношение на промяната в ДДС ставкaта за продажба на брашно и хляб, обнародвани в ДВ бр. 59 от 2022 г., в сила от 26.07.2022 г. до 01.07.2023 г.

Направените промени включват:

1. В приложенията от серията S-Account, в списъка за Код по чл. 163а (за колона 8а в дневниците) са добавени нови кодове:
07 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб;
08 Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно;

2. В приложенията от серията S-Account и ДДС-W са добавени нови типове документи:
81 Отчет за извършените продажби;
82 Отчет за извършените продажби при специален ред на облагане;
83 Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива;
84 Отчет за извършените продажби на хляб;
85 Отчет за извършените продажби на брашно;
50 Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации. За документ тип 50 в въведена валидация за поле Идентификационен номер на контрагента да бъде само 999999999999999;
 

 

Актуализиране към версия 7.6.50.85 за S-Office, версия 7.6.50.57 за серия ДДС-W и версия 7.6.50.87 за серия S-Account

1.Новости:

 • Добавено ново меню „Бързи връзки“ за дефиниране на потребителски функции за бърз достъп до уеб-сайтове, справки, номенклатури и документи от системата;
 • Ново приложение на справки за по-бърза работа при извеждане на резултати и експорт;
 • Добавени опции за стартиране на желани справки с приложението dbreports;
 • Добавени нови бутони за навигация между страниците на счетоводни справки;
 • Добавена функция за проследяване последна редакция на номенклатурите Фирмени данни и Стоки и служебно създаване на клетките за дата и час, потребител и работна станция в базата данни за работата на функцията ( за системите S-Office и S-Account);
 • Добавена функционалност за стартиране на ДДС-Net през системите S-Account;
 • Добавен интерфейс и функция за стартиране на Интрастат-Net през системите S-Account;
 • Нова настройка в Обща конфигурация->Документи-> Следене последна редакция по редове. Поставянето на чек/отметка активира функцията за проследяване на направена последна редакция в редовете на документ;
 • Добавена нова настройка в Обща конфигурация->Контрагенти-> Задължителни полета за попълване в контрагент. Падащ списък с възможност за множествен избор. Избраните в списъка полета стават задължителни за попълване при създаване на нов контрагент в номенклатура Фирмени данни в табовете Основни данни, Допълнителни данни и Допълнителни данни (2);
 • Ново право за регулиране редакция на фирмени данни;
 • Добавена функция за обратно броене при визуализиране на системно съобщение/грешка. В случай че не се предприеме никакво действие, автоматично се активира бутон „Продължи“ ;
 • Добавен бутон за рестарт на приложението в прозореца за системни съобщения/грешки;
 • Добавен нов бутон Експорт в XLSX на справки;
 • Добавен нов бутон за активиране на отдалечен достъп  чрез TeamViewer;
 • Добавена функционалност за запис в номенклатура Стоки чрез клавишна комбинация Ctrl+S;

2.Промени:

 • Промяна типа на поле за функция Забранени полета за редакция в контрагенти“ в Обща конфигурация->Контрагенти от текстово поле в падащ списък с множествен избор. Избраните в списъка полета стават забранени за редакция в номенклатура Фирмени данни за табовете Основни данни, Допълнителни данни и Допълнителни данни (2). Забраната не важи при създаване на нов контрагент;
 • Увеличаване броят на необходимите символи в базата данни за правото „Забрана за редакция в Контрагенти“;
 • Увеличена ширина на поле „Главен обект“ в номенклатура Фирмени данни;
 • В номенклатура Фирмени данни наименованието на поле Булстат се променя на ЕИК;

3.Корекции:

 • Корекция на счетоводни справки, в които не се визуализира начално салдо по дадена сметка, ако по нея няма оборот за определен период;
 • Корекция на вътрешно-документна справка, за коректно прехвърляне на контрагент към документ;
 • Коригирана функция, при която Контрагент по подразбиране не се зарежда в заглавните данни на документ;
 • Редакция във функцията за „Свързаност в двете посоки“ в номенклатура Фирмени данни-> таб Свързани клиенти. Функционалността работи чрез натискане на клавиш Spacebar за активиране и деактивиране;
 • Корекция функцията на бутон Съставки в производствен документ за коректно зареждане на съставки при производства без предварително дефинирани рецепти и зареждане на съставки през справка;
 • Корекция отваряне на документна форма при кликване във фона до името на документа в Редактора на документи (не се зареждаха графичните елементи на документа). За правилно отваряне на документна форма следва да се кликва върху наименованието на документа;
 • Корекция за правилно наследяване на количество за наличност между документите Оферта и Поръчка от електронен магазин;
 • Корекция на визуален ефект при който след запис курсорът обхожда всеки ред;
 • Коригиран проблем при избор на споделена папка за прикачване на файлове в номенклатура Стоки. При желание за проследяване хронологията на прикачваните файлове следва да се създаде ръчно файл CopyAndTransferDoc.txt в работната папка на приложението;
 • Корекция на бутонът за Запис и печат в Подробно разглеждане на документ, където при липса на попълнен адрес не се активира визуализирането на печатна форма;
 • Корекция в прозорец Подробно разглеждане на документи, където не се попълва коректно стойността на ДДС в печатната форма;
 • Корекция във функцията на право „Редакция след запис“, при която бутонът и екранът свързан с избор на Серийни номера се деактивира, ако потребителят няма право на редакция след запис на документ;
 • Коригиране функцията на автоматичен брояч за Регистър в системите S-Account;
 • Коригиране на грешка, която излиза при затваряне на прозорец за наследяване;

Актуализация към версия 7.6.39.56 от 24.03.2021

Корекции във версия 7.6.39.56

За S-Office ERP:

 • Визуализация на име с поле "Представител" в заглавни данни- след запис и отваряне на редакция липсваше визуализация- отработено;
 • Отработен казус с наследяване на анекси;

За S-Account серия:

 • Вложен алгоритъм за валидация на ЕИК номера от Северна Ирландия и Великобритания за отчетна година 2021, при създаване на ДДС дневници през S-Account серията;
 • Бутон "Фиксиране на заглавни данни"- отработен бъг, при който активирането на бутон "Фиксиране" не запазваше предварително въведените данни при създаване на нов документ от същия тип.

Актуализация към версия 7.6.38.50 от 01.03.2021

Във връзка с промени в данъчното законодателство за 2021г., и нови функции в софтуерните продукти от марката S-Office, е публикувана нова версия за всички продукти. 
Промените включват: 

 • Корекция на данъчни периоди;
 • Допълнителни номенклатури за Интрастат декларации;
 • По-бързо зареждане на документите и по-бърза работа с големи списъци Контрагенти в документите;
 • Отразени промени в данъчното облагане с VAT кодове XI.

АИКБ иска предвидима и съобразена със световните тенденции среда за електронна търговия

   

   Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска предвидима и съобразена със световните тенденции среда за електронна търговия. Единствено така българските компании ще бъдат конкурентни. Това стана ясно по време на проведената от НАП кръгла маса на тема „Електронната търговия в България – перспективи и възможности. Фискални и потребителски аспекти“.


   „За нас е важно да се даде възможност за онлайн, софтуерна фискализация чрез директно обръщение на търговския софтуер към сървъри на НАП или на доверени независими посредници. Тази алтернативна форма на фискализация трябва да се дефинира така, че да е достъпна за всички фирми, извършващи електронна търговия, включително и тези, които извършват и производствена дейност или физическа търговия“, заяви Паско Пасков, експерт в АИКБ, член на работната група по софтуерна фискализация към НАП и управител на „Степ-Софт Алианс“ ЕООД. “Електронната търговия става основен търговски канал за все по-голяма част от фирмите, и всякакви регулации за нея трябва да поставят българския бизнес в конкурентно предимство, а не в неизгодна позиция.”


   Според АИКБ все по-голям дял от търговския оборот на бизнеса преминава през електронна търговия и е необходимо НАП да работи за подобряване на средата, като даде възможност на българския бизнес да бъде конкурентен. Решението е изграждане на предвидима и съобразена с последните тенденции в търговията среда, която дава възможност да използване на електронни пари, криптовалути и други платежни средства, които постепенно изместват парите в брой.

 

Повече информация може да получите тук

 

S-Office / Степ-Софт - Важна информация за промени в Наредба Н-18

 

Уважаеми потребители на продуктите на Степ-Софт, 

Както Ви осведомихме в края на месец януари при последния бюлетин по темата, в Наредба Н-18 предстои да бъдат въведени множество промени, както и да бъде удължен отново срока за нейното влизане в сила.  

През последната седмица, представители на бизнеса, включително и аз като представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), участвахме в серия ежедневни срещи с НАП, на които се дискутираха нерешени казуси в Наредбата, под формата на проект за НИД, който не е публикуван официално, но може да бъде намерен в Интернет. 

Предстои публикуване на текстовете на проекта на сайта strategy.bg, но най-съществените промени, за които се споразумяхме, са следните: 

 1. При посочване на фискалния бон на номер на първичен счетоводен документ (Фактура, КИ, или др.), в който са описани стоките поотделно с име, ед. цена и количество, ще е допустимо фискалния бон да съдържа само сумарния оборот по данъчни групи (без необходимост да се изброяват отново стоките по редове).
   
 2. Става възможно издаването на бонове за частично плащане, като във фискален ред се посочва само сумата на плащането, а в коментарни редове се отпечатва информация за стоките, за които се прави частичното плащане (което предотвратява проблеми при суми, за които е трудно да се определи каква част от количествата на всяка стока са заплатени).
   
 3. Увеличава се срока за автономна работа на ФУ (без връзка към сървърите на НАП), от 24 на 72 часа. Дава се възможност, при срив в мрежите на мобилните оператори, или в сървърите на НАП, който продължава повече от 72 часа, да се удължи този период със заповед на МФ. 
   
 4. Уточнява се процедурата за импортиране на информация от не-СУПТО системи в СУПТО системи (напр. от ERP в СУПТО).
   
 5. При потребителите на електронни магазини - се дава възможност при одобрените неприсъствени плащания (чрез ППП и виртуален пос) да се работи без нужда от СУПТО конектор, ако фирмата има физически магазини, но стоките, които се продават по двата канала (ел. магазин и физ. магазини) са разделени (до момента в такава ситуация СУПТО конектор беше задължителен).
   
 6. Внася се малко повече яснота в дефиницията на процес на управление на продажбите в т.19 от Допълнителните разпоредби, която дава възможност за работа с не-СУПТО софтуери след затваряне на продажбата - например, издаване на фактура или товарителница след издаване на ФБ може да се случва и в не-СУПТО софтуер (за момента това беше само неформално прието, че е допустимо)


и множество други по-дребни корекции. 

Въпреки тези стъпки за подобряване на режима на работа, остават два основни нерешени въпроса, които поставят под съществен риск работата на всеки търговец (лице по чл. 118 от ЗДДС), който ползва набор от софтуерни системи (вкл. ERP, CRM, системи за управление на складова и производствена дейност, и други): 

 • Липса на яснота по отношение на начало на продажбата - все още има възможност за широка интерпретация при проверка от представителите на НАП, кога настъпва началото на продажбата в дадена дейност, и дали съответно се ползва правилно СУПТО в дейността. Има ситуации, в които се оказва, че е нужно УНП и при издаването на документ Оферта, има и ситуации, при които е допустимо да се изчака проверката за наличност и УНП да се издаде чак след издаване на документ Потвърждение на поръчка.
   
 • Липса на ясно разграничение по отношение на СУПТО и не-СУПТО софтуери или модули на интегрирани системи - предлага се обща дефиниция, която посочва кои модули се очаква да са в СУПТО, но по същество при преценка на проверяващите от НАП може да се констатира, че управление на продажбите се случва и извън тези изброени модули, и да последват санкции за неправомерно ползване на софтуер, който заобикаля СУПТО за целите на управление на продажбите. 


Тези отворени въпроси, за чието решаване не получих подкрепа от останалите присъстващи представители на бизнеса, или разбиране от страна на НАП, са сериозна предпоставка за административен произвол и води до съществен риск от запечатване на търговски обекти и налагане на санкции.

С публикуването на проекта на НИД на strategy.bg ще бъде дадено и ново предложение за срок за влизане в сила на тези промени, който да измести съществуващите срокове от 31.07.2020.
Очакването е новите срокове да са в периода 31.01.2020 - 31.03.2020.


Поздрави, 
Паско Пасков

Промени в продукти от серия ДДС-W

Във връзка с направените промени в ЗДДС, обнародвани в ДВ 25 от 20.03.2020, в програмните продукти от серията ДДС-W са направени следните промени:

I. Дневник ПРОДАЖБИ:

 1. В списък с документи е добавен нов тип: "4=Регистър складиране на стоки изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка";
 2. В клетка "8а Код по чл.163а" в падащия списък са добавени нови кодове, свързани с данните в документ 4, както следва:

- 41 - Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
- 43 - Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
- 46 - Корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41;
- 48 - Връщане на стоки на територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС.

3. Във връзка с попълване на данните за документ 4 са въведени следните контроли:

- При липсващ или попълнен код в клетка 8а, различен от тези в т.2 излиза фатална грешка: “341 В колона 8а е необходимо да са попълнени кодове: 41, 43, 46, 48“;
- При избран код в кл.8а 43 или 46 и непопълнен VAT номер в клетка 8 (предмет на сделката) – излиза фатална грешка: „342 В колона 8 (Вид на стоката или обхват и вид на услугата) задължително трябва да е попълнено с ИН по ДДС на контрагент от друга държава членка на ЕС“;
- При попълнена сума в колона различна от колона 9(общ размер на ДО за облагане с ДДС) – фатална грешка:  „340 Само стойността в колона 9 може да е различна от 0“.


II. Дневник ПОКУПКИ:

 1. В списъка с документи е добавен нов тип: "05=Регистър складиране на стоки получени на територията на страната";
 2. В клетка "8а код по чл. 163а" в падащия списък са добавени нови кодове, свързани с данните по документ 5, както следва:

- 51- Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
- 53- Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
- 54- Брак/липса/унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС;
- 58- Прекратяване на договора при режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;

3. Във връзка с попълване на информацията за документ 5 са въведени следните контроли:

- При липсващ или попълнен код в кл. 8а, различен от изброените в т.5 излиза фатална грешка: „241 В колона 8а е необходимо да са попълнени кодове: 51, 53, 54, 58“;
- При избран код 53 в кл. 8а и липсващ или невярно попълнен VAT номер в кл. 8, излиза фатална грешка: „242 В колона 8 (Вид на стоката/услугата) задължително трябва да е попълнено с ИН по ДДС на контрагент от друга държава членка на ЕС“;
- При попълнени суми в колони, различни от колона 9 излиза фатална грешка: „240 Само стойността в колона 9 може да е различна от 0“.

ВАЖНО! И за двата дневника важи правилото, че сумите на редовете за документи от тип 4 и 5 не влизат в общите суми за изчисляване стойностите в Справка - Декларация