Какво е S-Manufacture?

S-Manufacture е модерна производствена софтуерна система с богата функционалност, която осигурява ефективна работа с :


 • Планиране на производството, следене и отчитане на изпълнението
 • Използване на спецификации-рецепти с възможност за множество нива на вложеност
 • Изчисляване себестойност на произвежданата продукция
 • Следене изпълнението на клиентски поръчки

Системата е с лесен и интуитивен интерфейс, който улеснява допълнително работата на потребителите.

Защо S-Manufacture?

S-Manufacture е гъвкаво софтуерно решение, което предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Партиди и срок на годност, Товарителница, Сервиз, интегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Manufacture ?

 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Разкомплектоване на продукцията при необходимост
 • Отчет и контрол реализацията на стоки и готова продукция
 • Следене изпълнението на клиентски поръчки
 • Проверка на осигуреността на производството с материали
 • Контрол и отчетност на движението на стоково-материални ценности при доставка, складиране, влагане в производство и продажба.

Какво още ви предлага S-Manufacture ?

S-Manufacture предлага над 50 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Manufacture предлага стандартни справки като:

 • Производствени планове - изпълнение по срок;
 • Производство - осигуреност с материали;
 • Спецификация на изделие с наличности;
 • Неизпълнение поръчки.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Manufacture

Производствени планове - изпълнение по срок

Справката предоставя списък от планираните производства като посочва и отбелязаните крайни срокове за изпълнение.

Производство - осигурено с материали

Тази справка дава списък на нужните материали за изпълнение на съставените производствени планове, като отбелязва настоящите наличности на тези суровини, недостига и заявените доставки по тях. Изключително е удобна за планиране на доставките и осигуряване на навременното производство.

Спецификация на изделия - компоненти

Справката дава списък на нужните материали във всеки възел на вложеност за производството на конкретно количество от определено изделие.