Какво S-Food?

S-Food е съвременна процесна система за управление на търговско-складови дейности и операции, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа с партиди, срокове на годност и автоматични НАССР дневници. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:

 

 • Водене на HACCP дневници
 • Контрол и отчетност при движението на стоково-материални ценности по партида и срок на годност
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока


И още много други.

 

Защо S-Food?

S-Food е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Партиди и срок на годност, Товарителницаинтегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Food ?

 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Отбелязване на автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Контрол движението на СМЦ по доставка, складиране и продажба
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Определяне на права на достъп за различните потребители

Какво още ви предлага S-Food ?

S-Food предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение. 

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Food предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Food

Наличност с партиди по доставни цени

Справката показва наличността с партиди по дадена дата, като посочва и средната им доставна цена.

Доставки по стоки с партида

С тази справка можете да проследите доставките на всяка сотка: кои е техния доставчик, с каква партида са заприходени, на каква цена са доставени, допълнителни бележки, отбелязани при доставката и т.н. Справката е полезна при проследяване произхода на ненадежни суровини.

Баланс на контрагента

Справката позволява да се води отчет по контрагент за платените и частично изплатените стоки за определен период от време.

Дневник изходящи продукти

HACCP дневниците за изходяща продукция показват реализацията на продукция за определен период от време по партиден идентификатор и съответните клиенти. Позволява проследяване продажбите на стоки по партида и клиент.