Какво е S-Office ERP?

S-Office ERP е система, следваща високотехнологичен трислоен модел, който позволява голяма степен на конфигурируемост. Благодарение на това S-Office покрива фирмената дейност според специфичния за всеки индивидуален клиент ноу-хау и процеси.Това коренно се различава от начина на работа при готови решения, които до голяма степен фиксират процесите по някакъв общоприет шаблон. 

Когато системата може да се впише на строго индивидуално ниво в цялостната дейност на фирмата, липсата на навременна информация от всички звена, както и непълноценната комуникацията между тях, престават да бъдат ограничение за нейното развитие. Напротив, събраната в реално време информация осигурява нужният справочен материал за анализ и оптимизация на всеки аспект от фирмата.

Защо S-Office ERP?

S-Office ERP е интуитивна и гъвкава система, която обединява всички нива в една компания и дава възможност за прецизен контрол върху всяка една дейност. S-Office ERP обхваща следните аспекти:


  • Търговски операции - SCM (Supply Chain Management) - проследяване на продукцията от доставка на суровини до продажба, вкл. покупка (внос), производство, продажба и разпространение (ExVan, консигнация), POS терминали и/или електронен магазин

  • Складови операции - Warehouse Management - проследяване на движението на стоките в складовете и между тях, вкл. адресация, мобилни системи за ревизия, МОЛ

  • Производствени операции - определяне на нива на влагане на суровините/материалите, проследяемост по различни партидни идентификатори и серийни номера, контрол на възловите точки (напр. HACCP), производствени планове и отчети, подизпълнители (ишлеме)

  • Финансови и счетоводни операции - контрол и отчетност на паричните потоци във фирмената дейност, прехвърляне на документи за осчетоводяване, отчети към държавната администрация, консолидация при холдингова структура

  • Бизнес анализи и планиране - BI (Business Intelligence) - съвкупността от уникалните за всяка дейност похвати за определяне на бъдещо развитие на база анализи и справки в реално време

Етапи на внедряване на S-Office ERP

Консултация


Важна част от екипа на Степ-Софт са консултантите, чиято основна цел е да проучат и опишат различните бизнес казуси, които ERP системата трябва да покрие според изискванията на клиента. На тази база, те могат да предложат начини за:

- Оптимизация, полу- или пълна автоматизация на дадени процеси;

- Възлови точки за контрол и отчетност;

- Включване на процеси, които досега не са били описвани;

- Правилно разпределение на функциите на операторите при работа със системата;

- Възможности за финансови анализи на база въвежданата информация;

- Въвеждане на баркод системи за повишаване на производителността;

- Съвместимост на електронния документооборот с този на ISO, HACCP, ДВСК документи и т.н.

 

Внедряване и обучение


След предварителните срещи, специалисти от Степ-Софт описват в Технологична схема изискванията за функционалността на системата. Така клиентите знаят точно в какво инвестират и имат възможност да добавят или променят части от заданието. Когато проектът бъде одобрен, системата се изготвя, като оторизирани лица от страна на клиента могат да следят процеса. Разработената система се внедрява при потребителя на няколко работни места, а операторите преминават през курс на обучение за работа със S-Office. Обучението е изключително важно от гледна точка на използването на пълния потенциал на системата и повишаване на ефективността на работа.

 

Мониторинг


Финалната фаза включва период, в който операторите използват софтуера по предназначение, но в тестов режим. При работа със S-Office в реални условия се изясняват всички възникнали въпроси и се правят последни промени по настройките на системата.


За повече информация и допълнителна консултация, свържете се с нашите консултанти.