Какво е S-Technics?

S-Technics е съвременна процесна система за управление на търговско-складови дейности и операции при търговия с техника, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа със серийни номера и сервиз. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Контрол и отчет на сервизната дейност;
 • Възможност за ползване на множество кодове: код на доставчик, мярка, модел, две мерни единици;
 • Издаване на гаранционни карти при продажба или сервизна дейност;
 • Заприходяване и проследимост на стоките по техните серийни номера.

И още много други.

Защо S-Technics?

S-Technics е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат добавяне на Commercial Invoice, Товарителницаинтегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Technics ?

 • Отработване на поръчки от клиенти и заявки за доставки
 • автоматични отстъпки и специфични клиентски ценови листи
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности: доставка, складиране, продажба
 • Контрол движението на СМЦ между отделните обекти
 • Oтчитане дейността на множество обекти
 • Определяне на права на достъп за различните потребители

Какво още ви предлага S-Technics ?

S-Technics предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение. 

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Technics

Наличност по сериен номер

Справката Ви дава информация за складовата наличност на стоки със сериен номер.

Продажби по стоки

Справката показва продажбите на стоки и/или сервизните услуги за определен период от време за конкретен обект и клиент, разпределени по стоки или групи стоки. Посредством подходящо филтриране на информацията може да анализирате реализирания оборот от продажбите на стоки по тип клиент (на едро, дребно...), клиент, стока, група стоки или по комбинации от тях.

Отчет по сервизна заявка

Справката показва неприключените заявки за сервиз и Ви позволява да  приключите избрана от Вас заявка посредством бутон "отчет сервиз".