Какво е S-Account Advanced?

S-Account Advanced  е съвременна процесна система за управление на двустранно, многофирмено счетоводство, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа със счетоводни документи, ДДС дневници, INTRASTAT и VIES декларации. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Автоматично попълване ДДС дневници, Интрастат и Vies декларации
 • Възмножност за автоматични приключвателни операции
 • Осчетоводяване на данъчни и счетоводни документи - фактури, митнически декларации, мемориални ордери
 • Отпечатване на документи

И още много други.

Защо S-Account Advanced?

S-Account Advanced е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат нови типове документи, отчетиинтегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Account Advanced ?

 • Изготвяне на данъчни и счетоводни отчети за ДМА и НДМА
 • Проследяване разчети на аналитично и синтетично ниво
 • Възможно изтриване, редакция и анулиране на документи
 • Пригоден и за многофирмена работа
 • Възможност за промяна на аналитичности, консолидиране на партиди и заменяне на елементи
 • Изменяне на сметкоплана или изготвяне на индивидуален сметкоплан

Какво още ви предлага S-Account Advanced ?

S-Account Advanced предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Account Advanced предлага стандартни справки като:

 • Счетовден баланс
 • Отчет за дълготрайни активи
 • Декларации по ЗДДС
 • Отчет за паричния поток
 • Годишна данъчна декларация по чл. 92 част 6 Оборотна ведомост

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Account Advanced

Aналитична справка за сметка

Получавате пълната информация по сметка, на ниво аналитичност

Карта на ДМА

Изчерпателна информация за дълготрайните активи, с бърз достъп до всички основни признаци на актива - вид амортизация, периоди на замразяване, подобрения/промени

Счетоводен баланс

Справката за счетоводен баланс дава възможност за бързо прехвърляне на стойностите от една валута в друга, след задаване на валутен курс