Какво е S-Trade Lite?

S-Trade Lite е олекотена система за управление на търговско-складови операции, която осигурява интуитивна и ефективна работа. Тя разполага с широк набор от функционалности като:

 

  • Следене на задължения по контрагенти и падежи по погасяването им;
  • Заприходяване и продаване на стоки по баркод;
  • Поддържане на минимални количества от дадена стока;
  • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи;
  • Отчетност по движението на стоково-материални ценности /СМЦ/: доставка, складиране, продажба;
  • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер;
  • Определяне на права на достъп за различните потребители;
  • Контрол и отчет върху движението на СМЦ между обектите.

 

S-Trade Lite има възможност за добавяне на разширения - Партиди и срок на годност, Товарителница,  интегриране на EDI стандарт и др. за максимално адаптиране към спецификата на дейността Ви.

Справки и отчети

S-Trade Lite предлага над 20 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и  могат да се извеждат в MS Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

 

Системата позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

 

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите на  S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават с интерактивност, която позволява цялата информацияда се групира и визуализира графично според желанията на потребителя.

Стоки под минимум

Извежда списък на стоките, чиято складова наличност към момента е под заявената минимална наличност. Полезен е при планиране на доставките.

Печалба

Позволява да извлечете за определен период от време (седмица, месец, година) най-значимата информация, а именно обща печалба, печалба от клиент, стока или група стоки.

Ценова листа

Извежда списък на стоки, групи стоки или всички стоки за конкретен обект съобразно избраните ценови групи.