Какво е S-Trade Lite?

S-Trade Lite е олекотена процесна система за управление на търговско-складови дейности и операции, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:

 

 • Следене на задължения по контрагенти и падежи по погасяването им;
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод;
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока


И още много други.

 

Защо S-Trade Lite?

S-Trade Lite е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Партиди и срок на годност, Товарителница,  интегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Trade Lite?

 • Въвеждане и контрол на складови и счетоводни документи
 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности /СМЦ/: доставка, складиране, продажба
 • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер
 • Определяне на права на достъп за различните потребители
 • Контрол и отчет върху движението на СМЦ между обектите

Какво още ви предлага S-Trade Advanced?

S-Trade Lite предлага над 20 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Trade Lite предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Trade Lite

Стоки под минимум

Справката извежда списък на стоките, чиято складова наличност към момента е под заявената минимална наличност. Полезна е при планиране на доставките.

Печалба

Тази справка Ви позволява да извлечете за определен период от време (седмица, месец, година) най-значимата информация, а именно обща печалба, печалба от клиент, стока или група стоки.

Ценова листа

Справката извежда списък на стоки, групи стоки или всички стоки за конкретен обект съобразно избраните ценови групи.