Какво е S-Trade?

S-Trade е съвременна процесна система за управление на търговско-складови дейности и операции, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Автоматични отстъпки и клиентски ценови листи
 • Отработване на поръчки от клиенти и заявки за доставка
 • Следене на задълженията по контрагенти и падежите по погасяването им.

И още много други.

Защо S-Trade?

S-Trade е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Партиди и срок на годност, Товарителницаинтегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Trade ?

 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод
 • Контрол и отчет на движението на стоково-материални ценности при доставка, складиране, продажба
 • Поддържане на минимални количества от дадена стока
 • Търсене на стоки по код, име и каталожен номер
 • Определяне на права на достъп за различните потребители.

Какво още ви предлага S-Trade ?

S-Trade предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.

Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.

Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.

Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Trade предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Trade

Неизпълнени поръчки

Справката извежда списък на частично изпълнените и неизпълнени към момента клиентски поръчки. Подходяща е за анализ на необходимите количества стоки за изпълнение на всички поръчки или за тези към определен клиент.

Ценова листа

Справката извежда списък на стоки, групи стоки или всички стоки за конкретен обект съобразно избраните ценови групи.

Печалба

Спавката Ви позволява да извлечете за определен период от време (седмица, месец, година) най-значимата информация, а именно обща печалба, печалба от клиент, стока или група стоки.