Какво е S-Trade Advanced?

S-Trade Advanced е съвременна процесна система за управление на търговско- складови дейности и операции, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа. Системата разполага с широк набор от функционалности, като:


 • Дефиниране на клиентски ценови листи и автоматични отстъпки;
 • Въвеждане на Митнически декларации и ВОП;
 • Заприходяване и продаване на стоки по баркод


И още много други.

Защо S-Trade Advanced?

S-Trade Advanced е интуитивна и гъвкава система, която предоставя на своите потребители възможност за добавяне на допълнителни разширения. Тези разширения могат да бъдат Партиди и срок на годност, Товарителницаинтегриране на EDI стандарт и други, за максимално адаптиране към спецификата на дейността ви.

Какви възможности Ви предлага S-Trade Advanced?

 • Контрол и отчетност по движението на стоково-материални ценности при доставка, складиране, продажба;
 • Блокиране на поръчани количества;
 • Поддържане на минимални количества;
 • Определяне на права на достъп за различните потребители.

Какво още ви предлага S-Trade Advanced?

S-Trade Advanced предлага над 40 справки, които могат да бъдат филтрирани по различни критерии и са съвместими с Microsoft Excel, Word, Outlook и HTML браузър.
Системата Ви позволява да създадете и нови отчети, за да можете опишете фирмената дейност според най-важните за Вас аспекти.
Чрез продуктите на Степ-Софт имате възможност да изградите цялостна управленска система, с която да обедините търговските, производствените, складовите и счетоводните дейности. Информация относно цената на тази система може да намерите тук.
Ако смятате че имате необходимост от изграждане на система, която да отговаря на Вашите нужди, Ние ще работим с Вас за изграждане на поръчково решение.

Справки и отчети

Гъвкавостта и нивото на аналитичност на справките при продуктите с марка S-Office са без еквивалент на българския пазар. Те се отличават със своята интерактивност, която позволява цялата информация, въведена в системата, да се филтрира, групира и визуализира графично според желанията на потребителя. S-Trade Advanced предлага стандартни справки като:

 • Продажби по стоки;
 • Печалба;
 • Задължения на клиенти;
 • Падежи по продажби.

Резултатите от справките могат да се извеждат в Microsoft Word, Excel, на хартиен или твърд носител, или да се изпращат по e-mail.

Справки и отчети в S-Trade Advanced

Задължения към доставчици

Тази справка извежда задълженията Ви към доставчиците от страната и чужбина. Полезна е при анализ на необходимите средства и периодите на разплащания.

Окомплектоване на стоки

Справката показва участието на служителите в процеса на окомплектоване като показва продукта, номера и датата на документа, вложения от служителя компонент с количеството и стойността му.

Ценова листа – каталог

Справката извежда списък на стоки, групи стоки или всички стоки за конкретен обект съобразно избраните ценови групи.