Възможности за финансиране на бизнеса

Във връзка със извънредното положение и динамичната обстановка, получихме запитвания от наши клиенти за възможности за финансиране на проекти в сферата на ИКТ по националните и европейски програмни фондове. 

На 13.04, Министерски съвет публикува информация за разширяване на обхвата и бюджетите по програмите за насърчаване на бизнеса.

За Ваше удобство, сме обобщили информацията за такива програми, като сме посочили максимален интензитет на финансирането, минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), както и информация за допустими кандидати, дейности и разходи: 

1. Дигитализация (ОПИК 2014-2020)

 • Макс. интензитет на финансирането: 70%
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 50,000лв, макс. 391 166,00лв.
 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия, с КИД от раздел C (10,11, 13-33), J (58-63) или М 72 с минимални нетни приходи според категорията предприятие, посочени в условията за кандидатстване;
 • Допустими дейности:  1) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за автоматизация на производствените процеси, 2) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за подобряване качеството на продукти/услуги, 3) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за управление на процесите в предприятията като ERP, CRM, МОМ, SCM, BI, 4) Създаване/надграждане на интернет страница, мобилни приложения или друг вид електронна платформа или 5) Въвеждане на ИКТ системи и приложения за осигуряване на кибер и информационната сигурност на продукта и/или услугата и/или процесите;
 • Допустими разходи: разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ системи, разходи за машини и оборудване, разходи за услуги за ИКТ дейности;
 • Продължителност на проектите: до 12 месеца
 • Очаквано отваряне за кандидатстване: края на месец април
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юли
   

2. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)

 • Интензитет на финансирането: до 100%
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 5,000лв (ваучери тип 1), макс20,000 лв (ваучери тип 2);
 • Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия, с КИД от раздел C (10,11, 13-33), J (58-63) или М 72;
 • Допустими дейности: Ваучер тип 1: Уеб сайтове и платформи. Ваучер тип 2: Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на управленски процеси; Софтуерни решения, насочени към оптимизиране и проследяване на производствени процеси; Софтуери решения, насочени към оптимизиране и проследяване на логистични процеси. Допустимо е финансиране само за услуги, без доставка на хардуер. Не са допустими разходи за SaaS системи (software-as-a-service);
 • Допустими разходи: разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ системи, разходи за услуги за ИКТ дейности;
 • Продължителност на проектитедо 9 месеца
 • Очаквано отваряне за кандидатстване: края на месец април
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юни-юли 
   

3. Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия (ОПИК 2014-2020)

 • Интензитет на финансирането: 70% (микро и малки), 60% (средни), 50% (големи) извън югозападен район, 45% (малки), 35% (средни), 25% (големи) в югозападен район;
 • Интензитет на финансирането (при схема "de minimis"): 70%
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 100,000лв, макс500,000лв (микро и малки), 750,000лв (средни), 1,000,000лв (големи);
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, с минимум приключени три финансови години;
 • Допустими дейности: внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или внедряване на иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги, в рамките на приоритетните области по ИСИС;
 • Допустими разходи: Разходи за инвестиции (придобиване и въвеждане) на ИКТ системи, разходи за услуги за консултации и ИКТ дейности;
 • Продължителност на проектите: до 9 месеца
 • Срок за кандидатстване: 31.04
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юни
   

4. Норвежки финансов механизъм

 • Интензитет на финансирането: 50% (извън югозападен район), 25% (в югозападен район);
 • Интензитет на финансирането (при схема "de minimis")85%;
 • Мин. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 200,000 евромакс. 1,000,000 евро;
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, с минимум приключени три финансови години;
 •  Допустими дейности: развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии; разработване на „зелени” стоки и услуги; разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”. Насърчава се изпълнението на проекти в партньорство между фирми в Норвегия и България;
 • Допустими разходи: разходите за персонал; пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта; разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване; разходите за консумативи и материали; покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Срок за кандидатстване: 04 юни 2020г. 13:00ч;
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юли
   

5. Национален иновационен фонд (НИФ)

 • Интензитет на финансирането: 70% (за заплати на персонал), 50% (инструменти и оборудване), 10% (разходи за външни услуги), 50% от стойността на бюджета за индустриални научни изследвания и 25% - за експериментално развитие, с бонуси при определени условия, до 80% макс. интензитет;
 • Макс. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 500,000лв;
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия;
 • Допустими дейности: развитие, изпълнение и инвестиране в иновативни екологосъобразни технологии; разработване на „зелени” стоки и услуги; разработване и внедряване на „зелени производствени процеси”. Насърчава се изпълнението на проекти в партньорство между фирми и/ли научни институти с 15% допълнително финансиране;
 • Допустими разходи: разходи за персонал, разходи за инструменти и оборудване за начислените амортизационни отчисления, разходи за външни услуги, разходи за материали и консумативи, разходи за командировки в чужбина;
 • Продължителност на проектите: до 18 месеца
 • Очаквано отваряне за кандидатстване: месец май 
 • Очаквано начало на изпълнение на проектите: месец юли 
   

6. Фонд условия за труд (ФУТ)

 • Интензитет на финансирането: 30%
 • Макс. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 100,000лв
 • Допустими кандидати: микро, малки, средни и големи предприятия, с минимум приключени три финансови години;
 • Допустими дейности / разходи: разходите за персонал; пътните и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта; разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване; разходите за консумативи и материали; покупката на недвижим имот и/или земя не може да представлява повече от 10% от общите допустими разходи по проекта;
 • Продължителност на проектите: 12 месеца
 • Срок за кандидатстване: програмата е отворена, до изчерпване на средствата
   

7. Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа 

 • Интензитет на финансирането: до 100%
 • Макс. размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) 50,000лв
 • Допустими кандидати: микро, малки, или средни предприятия, с КИД от раздел C (10,11, 13-33), J (58-63) или М 72;
 • Допустими дейности / разходи: за предоставяне на услуги от страна на инвестиционен посредник за подготовка/изготвяне на проспект за емитиране на ценни книжа или за пласиране на ценни книжа в страната и чужбина; 
 • Продължителност на проектите: 9 месеца
 • Срок за кандидатстване: програмата е отворена, до 15.10.2020 г. 16:30 ч.​


Степ-Софт има опит както като бенефициент, така и като доставчик на продукти и услуги при изпълнение на проекти по ОПИК и НИФ. 

При нужда от допълнителна информация, моля не се колебайте да изпратите имейл или да ползвате нашата тикет система. При нужда от връзка по телефона, може да ни намерите на 02/971-1690.

S-Office: Важни новини във връзка с Наредба Н-18

Уважаеми потребители на продуктите на Степ-Софт, 

Предлагаме на Вашето внимание важни новини, във връзка с 

1. На 29.3.2019 МФ/НАП официално обнародва промените в Н-18 в Държавен вестник №26/2019. В окончателния вариант, измененията касаят и отложения срок за подмяна на ФУ, когато се ползва софтуер за управление на продажбите. Така формулирани, промените означават: 

 • За всички Ваши търговски обекти, в които в момента се ползва S-Office за управление на продажбите, срок за въвеждане на СУПТО е 30.09.2019. Внимание: Получихме сигнали, че представители на НАП / оперативен контрол, ангажирани с проверката за подновяване на касови апарати в обекти без софтуер, са направили предписания за смяна на фискалните устройства и в обекти, в които има софтуер. Няма никакво основание за това. При проверка от фискален контрол в обекта и устни "забележки" в посока да смените фискалните си устройства в някакъв друг срок настоявайте за писмен Протокол за проверката и точно описание на предписанието  от фискалните инспектори и основанието на което са направени.
 • Всички Ваши търговски обекти, в които в момента не се използва S-Office за управление на продажбите, но има фискално устройство (касов апарат), то е трябвало да бъде подменено до края на месеца (31.03.2019). В случай, че желаете да получите лиценз за софтуер за тези обекти (за да се отложи и за тях обновяването на ФУ), и съответно да предвидим и тях при внедряване на СУПТО модул до септември месец, моля, свържете се с нас при първа възможност. 

2. Степ-Софт има регистрация за софтуера S-UpTo под №53 в списъка на НАП. Благодарение на софтуерния модул, на клиентите на Степ-Софт ще бъде достъпна възможността за интеграция със системите от платформата S-Office, вкл. S-Office ERP, S-Trade, S-Motor, S-Food Production и др.

Допълнителна информация може да получите на уеб-адрес: www.s-upto.bg

3. С колегите от БАРБС (Българска асоциация за развитие на бизнес софтуер) обединихме усилия в посока изясняване на изисквания на Н-18, чрез стартиране на платформата https://n-18.info/. На страницата може да разгледате актуални теми и отговори на въпроси, а след регистрация - да получите отговор и на Вашите въпроси. Разбира се, може да потърсите и специалистите на Степ-Софт директно на 02 / 971-1690.

С пожелание за успешен бизнес, 

Паско Пасков
Управител
Степ-Софт

Степ-Софт на Първа научна и бизнес конференция по Логистика и УВД

На 22 - 23.05.2019 Степ-Софт участва в Първата научна и бизнес конференция по Логистика и УВД, организирано от Катедра "Логистика и вериги на доставките" и Българска асоциация по логистика с презентация относно "Проблемни области при подготовката за работа с информационни системи и реализация на студентите в практиката", представена от г-н Паско Пасков.

 

По време на презентацията бяха дискутирани въпроси свързани с разминаването между знания и умения, необходимата комуникация и обратна връзка между работодател- академична общност, както и предложения за въвеждане на подобрения в тази насока.

Степ-Софт с лекция в УНСС

На 25 април 2018 г. представители на Степ-Софт проведоха открита лекция на „Приложение на информационните системи и технологии в логистиката" в УНСС. По време на лекцията се представиха редица базови информационни системи и технологии, както и тяхното приложение в реални компании. Особено внимание се обърна на използването на баркодове в логистиката и спазването на стандартите на GS1. Освен посочените теми студентите имаха възможност да се запознаят и с предизвикателствата на новия регламент за защита на лични данни в областта на логистиката.

 

Степ-Софт на Българо-Турския Бизнес Форум

На 02.04.2018 г. преставители на Степ-Софт участваха на Българо-Турския Бизнес Форум, на  който участниците имаха възможността да обсъдят бъдещи съвметни проекти и да обменят информация относно бизнес климата в двете държави.